1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách tải xuống và sử dụng Pocy, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này.

2. Sử Dụng Dịch Vụ

Pocy được cung cấp để giúp bạn chặn các cuộc gọi và tin nhắn spam. Bạn đồng ý sử dụng Pocy này chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm quyền của bên thứ ba.

3. Các Quyền Cần Thiết

Để Pocy hoạt động đúng cách, chúng tôi yêu cầu các quyền sau:

Android

 • Quyền truy cập điện thoại để nhận diện và chặn các cuộc gọi spam.
 • Quyền thanh toán để xử lý các giao dịch mua trong ứng dụng.
 • Quyền truy cập internet để cập nhật cơ sở dữ liệu spam và cung cấp thông tin mới nhất.
 • Quyền đọc và nhận tin nhắn SMS và MMS để nhận diện và chặn các tin nhắn spam.
 • Quyền đọc nhật ký cuộc gọi để phân tích và quản lý các cuộc gọi đến.
 • Quyền đọc trạng thái điện thoại để xác định cuộc gọi đến và đi.
 • Quyền đọc và ghi danh bạ để lưu trữ và quản lý các liên hệ.
 • Quyền gửi thông báo để thông báo người dùng về các cuộc gọi và tin nhắn bị chặn.
 • Quyền sử dụng dịch vụ nền để đảm bảo Ứng Dụng hoạt động liên tục.
 • Quyền giữ màn hình luôn bật để đảm bảo thông báo được gửi đến người dùng kịp thời.
 • Quyền gửi tin nhắn SMS để gửi các tin nhắn xác nhận hoặc thông báo.

iOS

 • Quyền truy cập danh bạ để lưu trữ và quản lý các liên hệ.
 • Quyền truy cập lịch sử cuộc gọi để phân tích và quản lý các cuộc gọi đến.
 • Quyền truy cập tin nhắn SMS để nhận diện và chặn các tin nhắn spam.
 • Quyền gửi thông báo để thông báo người dùng về các cuộc gọi và tin nhắn bị chặn.
 • Quyền truy cập internet để cập nhật cơ sở dữ liệu spam và cung cấp thông tin mới nhất.
 • Quyền thanh toán để xử lý các giao dịch mua trong ứng dụng.

4. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Pocy của bạn.

5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Pocy thuộc về chúng tôi. Bạn không được sao chép, sửa đổi, hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Pocy mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

6. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Thông báo về các thay đổi sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và/hoặc thông qua Pocy.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật hoặc Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@mail.pocy.vn.